Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu Riddim.pl

§ 1. Informacje ogólne/Definicje

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w formularzach kontaktowych, w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez Serwis www.riddim.pl.
 2. Administratorem Państwa danych gromadzonych i przekazywanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych w Serwisie www.riddim.pl jest Przemysław Kwiatkowski (dalej zwany Administratorem).
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury mające zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolowane jest ich wykonywanie oraz sprawdzana jest zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 4. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.
 5. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci internetowej, zwanej dalej Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników oraz ich danych.

§ 3. Zakres zbieranych danych

 1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkownik wykorzystywane są do kontaktu z nim.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail oraz numer telefonu.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.
 4. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora do przesyłania ofert o charakterze informacyjnym (w rozumieniu Art.66 § 1-3 Kodeksu Cywilnego).
 5. Administrator nie udostępnia danych Użytkowników Serwisu osobom trzecim innym niż uprawniony organ administracji publicznej lub sąd.

§ 4. Sposób przetwarzania danych

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Użytkownicy Serwisu, ilość odsłon stron, liczba wizyt. Dane zbierane są przez firmę hostingową cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 225 541 PLN w pełni wpłacony oraz firmy Google, Facebook, Microsoft. Podmioty spoza UE posiadają politykę prywatności spójne z GDPR (RODO).
 3. Ponadto w przypadku przesłania danych w celu otrzymania oferty, bądź kontaktu z Administratorem Serwisu, dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) mogą być gromadzone na dysku lokalnym Administratora przy użyciu programu pocztowego zabezpieczonego hasłem oraz wyposażonego w protokół bezpieczeństwa (szyfrowania) SSL (wersja 1.2). Komputer zabezpieczony jest programem antywirusowym, a także oprogramowaniem szyfrującym i chroniącym przed atakami hakerskimi.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

§5. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego i wiąże się z odpowiedzialnością cywilnoprawną i karną.

§6. Pliki cookies

 1. Serwis Administratora używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.
 4. Korzystanie z technik cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (patrz pkt. 3, § 5).
 2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W przyszłości powyższe zasady mogą ulec zmianie, o czym Administrator serwisu poinformuje na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 29.05.2023